Održana edukacija „Godišnji finansijski izvještaji političkih stranaka za 2023. godinu i program utroška sredstava za 2024. godinu“.

Sarajevo, 13.03.2024. godine – Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je održala edukaciju za osobe odgovorne za vođenje poslovnih knjiga političkih stranaka, podnošenje finansijskih izvještaja i osobe koje su ovlaštene da kontaktiraju sa Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine, pod nazivom: „Godišnji finansijski izvještaji političkih stranaka za  2023. godinu i program utroška sredstava za 2024. godinu“.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je tokom kontrole i revizije finansijskih izvještaja, koje političke stranke podnose u skladu sa članom 12. Zakona o finansiranju političkih stranaka i njenim podzakonskim aktima, utvrdila da veliki broj političkih stranaka prilikom izrade i podnošenja finansijskih izvještaja pravi greške. Takođe, političke stranke postupaju suprotno odredbama člana 4. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka, na način da ne sačinjavaju program utroška sredstava, da sredstva troše mimo utvrđenog programa utroška sredstava i/ili suprotno ciljevima političke stranke.

S tim u vezi, cilj današnje edukacije je bio da se osobama odgovornim za vođenje poslovnih knjiga političkih stranaka, podnošenje finansijskih izvještaja i osobama koja su ovlaštena da kontaktiraju sa Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine omogući sticanje, odnosno proširenje znanja o izvorima finansiranja političkih stranaka, zabranjenim izvorima finansiranja i nenovčanim donacijama, rokovima, sadržaju i načinu podnošenja finansijskih izvještaja, te načinu donošenja finansijskog plana i programa utroška sredstava političke stranke.