Vanja Bjelica-Prutina

Rođena je 1981.godine u Sarajevu. 
Osnovno obrazovanje i Gimnaziju završila je u Istočnom Sarajevu.  Diplomirala je 2006. godine na Pravnom fakultetu u Istočnom Sarajevu. 
Karijeru je započela 2007. godine kao sudski pripravnik-volonter u Osnovnom sudu u Sokocu, Odjeljenje u Istočnom Sarajevu, a dalji profesionalni angažman u pravosuđu je nastavila kroz rad na projektu Informatizacije pravosuđa, Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog Vijeća Bosne i Hercegovine, radeći kao edukator, odnosno analitičar. 
Od januara 2009. godine, započinje rad u privatnoj advokatskoj praksi, obučavajući se za samostalan rad u advokaturi. U junu 2009. godine je položila pravosudni ispit, nakon čega nastavlja raditi u advokaturi do sticanja uslova za upis u Imenik advokata i obavljanja samostalne advokatske djelatnosti.
Samostalnu advokatsku djelatnost je započela u avgustu 2011. godine, upisom u Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske, te je do juna 2015. godine, advokatsku praksu obavljala u sopstvenoj advokatskoj kancelariji. Baveći se advokaturom i pružanjem pravne pomoći u najsloženijim i najraznovrsnijim pravnim slučajevima, između ostalog se bavila i pružanjem stručne pravne pomoći u predmetima na osnovu  Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Analizirajući izborne procese i prigovore u vezi sa istim, pružala je pravnu pomoć i stručne savjete kod sačinjavanja izbornih žalbi, primjenjujući i iskustva stečena u izbornim procesima u kojima je, za vrijeme studija, učestvovala kao posmatrač.  
Od juna 2015. do jula 2018. godine je kao pravni stručnjak angažovana i imenovana za pravnog savjetnika u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a od jula 2018. godine do februara 2019. godine u Kabinetu zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Radeći kao savjetnik je angažirana na najsloženijim pravnim pitanjima iz nadležnosti Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, odnosno Kabineta zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. 
Dana 26.02.2019. godine je imenovana za v.d. agenta Vijeća ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu, gdje je u periodu od 26.08.2019. godine do 26.11.2019. godine, obavljala i dužnost rukovodioca Ureda. Radeći na poslovima v.d. agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine je zastupala Vijeće ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i dodatnim protokolima uz Konvenciju, osiguravajući komunikaciju između Bosne i Hercegovine i Evropskog suda za ljudska prava. Kao ovlašteni predstavnik pregovarala je sa strankama koje učestvuju u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u cilju postizanja prijateljske nagodbe, te brinula se o izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava u Bosni i Hercegovini i o tome obavještavala Vijeće  ministara Bosne i Hercegovine i Komitet ministara Vijeća Evrope. Kao pravni ekspert ispred Bosne i Hercegovine učestvovala je u radnim grupama Vijeća Evrope, te u različitim radnim i interesornim grupama u Bosni i Hercegovini. 
Dana 11.03.2020. godine, Odlukom o izboru i stupanju na dužnost i prestanku dužnosti članovima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, od strane Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je izabrana za članicu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Dana 16.03.2020. godine na sjednici Centralne izborne komisije BiH je izabrana za predsjednicu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, koju dužnost je obavljala do 30.06.2020. godine. Posjeduje aktivno znanje engleskog jezika.