Dr. Irena Hadžiabdić - predsjednica

Doktorka pravnih nauka Irena Hadžiabdić je članica Centralne izborne komisije BiH od 2007. godine kada je na tu poziciju imenovao Zastupnički dom Parlamentarne Skupštine BiH.

Od aprila 2016. godine teče njen drugi mandat u CIK BiH, a tokom proteklog vremena je dva puta bila predsjednica - od januara 2010. do septembra 2011. godine i od  januara 2017.godine do septembra 2018. godine.

Kao članica Centralne izborne komisije BiH sudjelovala je u radu parlamentarnih interresornih radnih grupa, a kao ekspertica za izbore prezentirala je iskustva o provedbi izbora i finansiranju političkih stranaka u BiH na više stručnih i naučnih  konferencija i radionica.

Aktivno je sudjelovala u osnivanju Udruženja izbornih zvaničnika u BiH (UIZBiH) čiji je osnovni zadatak unaprjeđenje izbora u BiH i profesionalna edukacija izborne adminstracije. Do imenovanja za članicu Centralne izborne komisije BiH bila je na poziciji izvršne direktorice ovog Udruženja.

Od 2001. do 2004. godine je bila izvršna direktoricu Međunarodne

fondacije za izborne sisteme (IFES ) za BiH.

Od 2002.- 2016. godine na pozive UN-a, OSCE ODIHR (Odjel za izbore Ureda za demokratske institucije i ljudska prava pri Organizaciji za sigurnost i suradnju u Europi), Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) i Međunarodnog republikanskog instituta (IRI) bila je članica timova za procjenu provedbe izbora u šesnaest zemalja.

U periodu od juna 2011. do septembra 2012. godine bila je predsjednica Udruženja europskih izbornih zvaničnika (ACEEEO).

Predstavljala je Centralnu izbornu komisiju BiH u Izvršnom odboru ACEEEO-a i u Odboru za nadzor i reviziju Udruženja svjetskih izbornih tijela (A-WEB) do oktobra 2016. godine.

2014. godine je imenovana u Odbor direktora Međunarodne fondacije za izborne sisteme  sa sjedištem u Vašingtonu DC.

Autorica je dvije knjige, osam publikacija i više od dvadeset članaka na temu izbora u BiH.

2013. godine Centar za parlamentarne studije u Londonu ( ICPS) dodijelio joj je  međunarodnu nagradu za izuzetna dostignuća u izbornom menadžmentu.

U maju 2019. godine je dobila priznanje ”Večernjakov pečat za osobu godine u javnoj upravi”.

U junu 2022. godine IFES joj dodjeljuje “Joe C. Baxter” priznanje za izuzetnu posvećenost izbornom procesu.

Irena Hadžiabdić je rođena u Zenici 1960. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Zenici, a diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu. Nakon toga je u Velikoj Britaniji završila postdiplomske studije iz oblasti “Europskih politika, prava i menadžmenta”. Doktorsku disertaciju  pod nazivom  “ Europski demokratski standardi i izborni sistem Bosne i Hercegovine” odbranila je na Pravnom fakultetu u Zenici.

Prvi radni odnos zasnovala je kao advokatska pripravnica, a zatim je radila u Upravno-pravnom odjeljenju Ministarstva unutarnjih poslova Zenica (CSB Zenica). Od 1997. do 2001. godine naizmjenično je radila na poslovima u Odjelu za izbore i Odjelu za demokratizaciju u Organizaciji za sigurnost i suradnju u Europi (OSCE) u Travniku i Zenici.