Dr. Ahmet Šantić

Rođen 02.03.1963. godine u Mostaru.  Poslije završene Gimnazije diplomirao 1986. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Od 1986. godine do aprila 2000. godine radio u Ministarstvu unutrašnjih poslova R BiH – CSB Mostar.
Položio stručni upravni ispit 1990. godine.
Od 2000. godine do 26.11.2012. godine radio u Uredu za zakonodvstvo Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odbranio magistarski ispit 26.10.2004. godine, pod nazivom „Pravni okviri ulaska i boravka stranaca u Bosni i Hercegovini“, čime je stekao naučno zvanje „magistar pravnih nauka“.
Na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, odbranio doktorsku disertaciju 16.10.2009. godine pod nazivom, „Izborno pravo Bosne i Hercegovine u kontekstu izbornih sistema savremenih evropskih država“, čime je stekao naučno zvanje „ doktor pravnih nauka“.
Učestvovao u provedbi svih izbora u Bosni i Hercegovini od 1996. godine u svojstvu člana biračkog odbora i predsjednika biračkog odbora. Od 2001. godine izabran kao član Općinske izborne komisije Mostar Stari Grad, a od 2004. godine do februara 2012. godine, član Izborne komisije Grada Mostara.

U novembru 2012. godine izabran za člana Centralne izborne komisije BiH, a u periodu mart 2015 - decembar 2016. godine obavljao funkciju predsjednika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Prisustvovao svim stručno-naučnim konferencijama u organizaciji Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i Udruženja izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini, kao moderator ili vođa pojedinih radionica. Zadnjih petnaest godina radnog vijeka aktivno se posvetio provedbi izbora ne zanemarujući ni teorijski aspekt ove značajne oblasti ustavnog, odnosno političkog sistema. Doktorsku disertaciju posvetio izbornim sistemima preko trideset država Evrope, i na kraju rada obradio razvoj izbornog sistema u Bosni i Hercegovini od 1990. godine, komparirajući ga sa dostignućima izbornih sistema država koje je istraživao, sa prijedlozima određenih rješenja, za koja smatra da mogu unaprijediti izborni proces u BiH.

Nakon što je izabran u zvanje docenta, objavio je knjigu „Izborno pravo – Iskustva Bosne i Hercegovine i evropskih država“, prilagođenu svim zainteresiranim u izbornom procesu od političkih subjekata, akademske zajednice i birača.
U časopisu „ Pravna misao“ objavio članke pod nazivom:

  1. „Neki aspekti lokalne i regionalne vlasti sa osvrtom na Hercegovačko-neretvanski kanton“,
  2. „Državni suverenitet i državljanstvo kao ograničavajući faktori slobode ulaska, kretanja i boravka stranih državljana“,
  3. Izvori izbornog prava u kontekstu međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima“.

  • U organizaciji Udruženja izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini čiji je član, bio kopredavač učenicima srednjih škola iz BiH na temu „ Približavanje Evropskoj uniji“ – Sarajevo, 19. maj 2006. godine.
  • Na pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u  Mostaru , izvodio nastavu (kopredavač) na predmetu Upravno pravo.
  • Na građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u  Mostaru, izvodio nastavu na predmetu Pravo i pravni propisi.
  • Izabran je u zvanje docenta.
  • Upisan u Registar naučnih institucija i naučnoistraživačkih kadrova u Federaciji BiH.
Oženjen, otac dvoje djece.