Anketa o nevažećim glasačkim listićima

Prema međunarodnim standardima „zakon mora jasno definisati koji glasački listići su važeći, a koji nevažeći. Pravila za određivanje validnosti glasačkih listića ne trebaju biti toliko stroga kako biračima ne bi bilo neopravdano oduzeto pravo glasa. Ključni princip treba biti da ako je volja birača jasna, glasački listić treba biti brojan. (Guidelines for Reviewing a Legal Framework for Elections, The OSCE/ODIHR, Second Edition, 2013 / Smjernice za reviziju pravnog okvira za izbore, OSCE/ODIHR, drugo izdanje 2013.)

S obzirom da je procenat nevažećih glasačkih listića za svake izbore u Bosni i Hercegovini približno isti i da je veći od izbornog standarda koji se kreće od 3-4%, a da glasanje nevažećim glasačkim listićima ima isti efekat kao da niste izašli na izbore, jer ti glasački listići ne utiču na izborni rezultat, Centralna izborna komisija BiH provodi anonimnu online anketu kako bi identifikovala razloge zašto određen procenat birača u glasačku kutiju ubace neoznačen (prazan) glasački listić ili listić koji je označen na nepropisan način i koji će biti ocijenjen kao nevažeći.

Rezultati ove ankete će biti pažljivo analizirani i omogućit će definisanje odgovarajućih mjera za smanjenje broja/procenta nevažećih glasačkih listića.

Molimo vas da odgovorite na svako pitanje.

1. Da li izlazite na izbore?

2. Da li vam je u potpunosti jasan način glasanja na izborima?

3. Smatrate li da je informativno-edukativna kampanja koju provode Centralna izborna komisija BiH i ostali izborni akteri o načinu glasanja za svake izbore, dovoljna za obuku birača o načinu obilježavanja glasačkih listića?

Navedite prijedlog za poboljšanje

4. Da li ste ikada ostavili neoznačen (prazan) glasački listić?

Ako ste odgovorili sa DA navedite razlog i za koji nivo vlasti (upišite)

5. Da li ste ikada namjerno učinili glasački listić nevažećim?

Ako ste odgovorili sa DA navedite razlog

6. Šta je po vašem mišljenju razlog za nevažeće glasačke listiće?

7. Da li su vam poznata pravila za ocjenu validnosti glasačkih listića?

8. Ako su vam poznata pravila za ocjenu validnosti glasačkih listića da li smatrate da su prestroga?

9. Dodatni komentari