Локални избори у Босни и Херцеговини одржат ће се у недјељу, 06. октобра 2024. године

Сарајево, 08.05.2024. године – Централна изборна комисија Босне и Херцеговине данас је на 21. сједници донијела Одлуку о расписивању и одржавању Локалних избора у Босни и Херцеговини 2024. године. Избори ће се одржати у недјељу, 06. октобра.

Избори су расписани за:

 • 58 општинских вијећа у Федерацији Босне и Херцеговине,
 • 53 скупштине општина у Републици Српској,
 • 111 начелника општина у Босни и Херцеговини,
 • 21 градско вијеће у Федерацији Босне и Херцеговине,
 • 10 скупштина градова у Републици Српској, 
 • 31 градоначелник у Босни и Херцеговини и
 • Скупштину Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

 

Загарантирана мјеста за припаднике националних мањина предвиђена су у 21 општини за 23 кандидата. На овим Локалним изборима биће изабрано 3200 вијећника/одборника  и 142 градоначелника/ начелника.

Процјена је да ће Локални избори у БиХ 2024. године коштати око 19.000.000 КМ.

Централна изборна комисија БиХ усвојила је Одлуку o закључивању Централног бирачког списка са стањем на дан 07.05.2024. године у 24:00 часа према којој је  у Централни бирачки списак уписано 3.406.088  бирача.

Држављани БиХ који су у иностранству, уколико се желе пријавити  да гласају из иностранства потребно је да поднесу своју пријаву за гласање изван БиХ на званичној интернет страници Централне изборне комисије БиХ од дана расписивања избора до 23.07.2024. године до 24:00 часа. Држављани БиХ који су се пријавили да гласају изван БиХ на прошлим Општим изборима путем портала е- Избори, потребно је да потврде своју пријаву, допуне евентуалне измјене ако их је било и доставе потребну документацију.

Централна изборна комисија БиХ усвојила је и Упутство о роковима и редослиједу изборних активности према којем од 09. до 24. маја 2024. године се подносе пријаве за овјеру учешћа на изборима за политичке странке и независне кандидате.

Истичемо, пријава за овјеру политичког субјекта, као и пријаве кандидата и кандидатских листи, подносе се искључиво електронски, путем онлине портала Централне изборне комисије БиХ „е-избори“. Приступ онлине порталу се остварује кориштењем било којег интернет-претраживача користећи адресу изборног портала Централне изборне комисије БиХ ( https://eizbori.izbori.ba ).

За отварање корисничког налога и приступа онлине порталу е-Избори политички субјект дужан је поднијети писани захтјев Централној изборној комисији БиХ, а који је доступан на интернет страници Централне изборне комисије БиХ   www.izbori.ba, који се доставља путем емаила:  [email protected] .

Да би се овјерили за учешће на изборима, политичка странка или независни кандидат морају поднијети Централној изборној комисији БиХ пријаву за учествовање на изборима, која садржи најмање:

 1. 100 потписа бирача уписаних у Централни бирачки списак за изборе за општинско вијеће, односно скупштину општине и за начелника општине, у општини у којој број бирача уписаних у Централни бирачки списак на дан расписивања избора није био већи од 10.000 бирача, или
 1. 200 потписа за изборе у општини у којој је овај број био већи од 10.000 бирача уписаних у Централни бирачки списак;
 1. пет % потписа бирача уписаних у Централни бирачки списак за изборе за општинско вијеће, односно скупштину општине и за начелника општине, у општини у којој број бирача уписаних у Централни бирачки списак на дан расписивања избора није био већи од 1000 бирача уписаних у Централни бирачки списак.

 

Политичка странка и независни кандидат, ослобођени су обавезе прикупљања потписа подршке за начелника, односно градоначелника и у општинском вијећу, скупштини општине, скупштини града и градском вијећу уколико имају носиоца мандата начелника односно градоначелника или носиоца мандата у општинском вијећу, скупштини општине, скупштини града и градском вијећу за који се подноси пријава. Ако је мандат освојила коалиција или листа независних кандидата на Локалним изборима 2020. године, сматра се да је свака политичка странка чланица те коалиције или сваки независни кандидат на листи независних кандидата освојио мандат и ослобођени су обавезе прикупљања потписа подршке.

Политички субјект, уз пријаву за учешће на Локалним изборима 2024. године, поред потписа подршке, подноси сљедећу документацију:

а)   рјешење о упису у регистар код надлежног органа за новоосноване политичке странке које није старије од 60 дана; уколико је рјешење старије од 60 дана доставља се оригинални извод из судског регистра који није старији од 60 дана за раније регистроване политичке странке;

б)   изјаву прописану чланом 1.6 и 1.13 Изборног закона БиХ потписану од стране предсједника политичког субјекта чија вјеродостојност потписа је потврђена овјером надлежног органа. Ова изјава може бити потписана од стране предсједника политичког субјекта и у сједишту Централне изборне комисије БиХ, у присуству овлаштеног службеног лица Централне изборне комисије БиХ. Приликом потписивања изјаве у сједишту Централне изборне комисије БиХ овлаштено службено лице Централне изборне комисије БиХ утврђује идентитет предсједника политичког субјекта на основу важеће личне исправе из члана 5.12 став (4) Изборног закона БиХ;

ц)  доказ о уплаћеном новчаном износу таксе за овјеру;

д)  финансијски извјештај који обухвата период од три (3) мјесеца прије подношења пријаве, у складу с чланом 15.1а Изборног закона БиХ;

е)   потписану и овјерену изјаву код надлежног органа да нема неизмирених обавеза по основу правоснажних и извршних одлука о изреченим новчаним казнама које је изрекла Централна изборна комисија БиХ, осим у случају да се плаћање казне врши у ратама, у складу са Одлуком Централне изборне комисије БиХ;

ф)  број рачуна за финансирање изборне кампање у складу са  чланом 15.1б Изборног закона БиХ;

г)   Извјештај о промету посебног рачуна за финансирање трошкова изборне кампање, у складу са чланом 15.1д став (1) Изборног закона БиХ (изводи банке са рачуна или аналитичка картица банке) и

х)   акт о одређивању овлаштеног представника коалиције/листе независних кандидата потписан од стране свих предсједника политичких странака чланица коалиције/ свих независних кандидата  (подносе коалиције и листе независних кандидата).

 

Висине такси за учешће на Локалним  изборима 2024. године су сљедеће:

 1. Политичке странке уплаћују  2.000,00 КМ  за политичку странку која се кандидује у сједишту странке за начелника односно градоначелника и за општинско вијеће, односно скупштину општине, градско вијеће односно скупштину града, те по 200,00 КМ за кандидовање у свакој новој изборној јединици, за начелника односно градоначелника и за општинско вијеће односно скупштину општине, градско вијеће односно скупштину града као и за Скупштину Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.
 1. Независни кандидати уплаћују 1.000,00 КМ за кандидатуру за начелника општине или градоначелника, општинско вијеће односно скупштину општине, градско вијеће односно скупштину града и Скупштину Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Политичка странка и независни кандидат обавезни су новчани износ таксе уплатити са свог трансакцијског рачуна који ће се намјенски користити за изборну кампању током Локалних избора 2024. године, на рачун ЈРТ број: 0000030000000145 код Централне банке БиХ, сврха уплате: уплата таксе на подрачун Централне изборне комисије БиХ број 37111614.

За избор представника за попуну гарантираних мандата за припаднике националних мањина не подносе се потписи подршке бирача уписаних у Централни бирачки списак и не уплаћује се такса.

Одлука о расписивању избора, Упутство о роковима и редослиједу изборних активности као и сви други подзаконски акти битни за провођење Локалних избора 2024. године од данас су доступни свим учесницима изборног процеса на посебној подстраници на интернет страници Централне изборне комисије БиХ на линку   https://www.izbori.ba/Default.aspx?Lang=5&CategoryID=1338 .

Данашњу сједницу Централне изборне комисије БиХ можете погледати на YouTube каналу Централне изборне комисије БиХ:

https://www.youtube.com/watch?v=Lx3l03hZd58