Одржана едукација „Годишњи финансијски извјештаји политичких странака за 2023. годину и програм утрошка средстава за 2024. годину“.

Сарајево, 13.03.2024. године – Централна изборна комисија Босне и Херцеговине данас је одржала едукацију за лица одговорна за вођење пословних књига политичких странака, подношење финансијских извјештаја и лица која су овлаштена да контактирају са Централном изборном комисијом Босне и Херцеговине, под називом: „Годишњи финансијски извјештаји политичких странака за  2023. годину и програм утрошка средстава за 2024. годину“.

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је током контроле и ревизије финансијских извјештаја, које политичке странке подносе у складу са чланом 12. Закона о финансирању политичких странака и њеним подзаконским актима, утврдила да велики број политичких странака приликом израде и подношења финансијских извјештаја прави грешке. Такође, политичке странке поступају супротно одредбама члана 4. став (1) Закона о финансирању политичких странака, на начин да не сачињавају програм утрошка средстава, да средства троше мимо утврђеног програма утрошка средстава и/или супротно циљевима политичке странке.

С тим у вези, циљ данашње едукације је био да се лицима одговорним за вођење пословних књига политичких странака, подношење финансијских извјештаја и лицима која су овлаштена да контактирају са Централном изборном комисијом Босне и Херцеговине омогући стицање, односно проширење знања о изворима финансирања политичких странака, забрањеним изворима финансирања и неновчаним донацијама, роковима, садржају и начину подношења финансијских извјештаја, те начину доношења финансијског плана и програма утрошка средстава политичке странке.