Ministarstvo finansija i trezora BiH ne može podržati zahtjev da se Lokalni izbori 2020. godine finansiraju iz tekuće rezerve

Zbog činjenice da Budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu još nije usvojen, te da samim tim  nisu ni osigurana finansijska sredstva za organizaciju i provedbu Lokalnih izbora 2020. godine, Centralna izborna komisija BiH se  dopisom od 30.04.2020. godine, obratila Ministarstvu finansija i trezora BiH sa zahtjevom da se neophodna finansijska sredstva osiguraju iz tekućih rezervi.

 

Danas, 14.05.2020. godine Centralna izborna komisija BiH  je zaprimila dva dopisa Ministarstva finansija i trezora BiH. U prvom dopisu datiranom 06.05.2020. godine, navedeno je  da Ministarstvo finansija i trezora BiH ne može podržati zahtjev za izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve za finansiranje Lokalnih izbora 2020. godine. Ovo je obrazloženo na način da je Zakonom o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu, utvrđena budžetska rezerva u iznosu od 3.428.000 KM na godišnjem nivou i da je to znatno manje od iznosa potrebnog za finansiranje Lokalnih izbora 2020. godine. Iz Ministarstva  finansija i trezora BiH se pozivaju i na član 17. stav (2) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine kojim je propisano da se tekuća rezerva može koristiti za finansiranje hitnih izdataka i programa koji nisu utvrđeni u budžetu.

 

U dopisu Ministarstva finansija i trezora BiH datiranom  15.04.2020. godine, a koji je takođe zaprimljen 14.05.2020. godine, Centralna izborna komisija BiH se između ostalog informira da je Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH u vrijeme sačinjavanja tog dopisa, u proceduri usvajanja.

 

Navedeni dopisi Ministarstva finansija i trezora BiH su u prilogu ovog saopćenja.

06_05_2020_MFiT_BiH.pdf
15_04_2020_MFiT_ BiH.pdf