27.11.2019
Рођен је у Сарајеву 1977. године, гдје је завршио основну школу, те похађао Трећу гимназију. Матурирао је у Гимназији Чапљина. Звање дипломираног правника стекао је на Правном факултету Свеучилишта у Мостару 2004. године, одбранивши дипломски рад из Уставног права на тему “Изборни систем Босне и Херцеговине”.  
27.11.2019
Суaд Aрнaутoвић, дoктoр пoлитичких нaукa, рoђeн je 17. нoвeмбрa 1958. гoдинe у Сaрajeву. Oбaвљao je пoслoвe држaвнoг службeникa у Рeпубличкoм сeкрeтaриjaту зa нaрoдну oдбрaну СРБиХ и Mинистaрству oдбрaнe РБиХ у oблaсти цивилнe eдукaциje, тe у Фeдeрaлнoм министaрству унутрaшњих пoслoвa, гдje je биo шeф Урeдa зa oднoсe с jaвнoшћу, нaчeлник Кaбинe
27.11.2019
Рођена је у Зеници 1960. године. Основну школу и Гимназију завршила је у Зеници, а звање дипломираног правника стекла је на Правном факултету у Београду. Након тога завршила је постдипломске студије у Великој Британији из области “Европских политика, права и менаџмента”. Докторску дисертацију  под називом  “ Европс
27.11.2019
Рођен 02.03.1963. године у Мостару.  Послије завршене Гимназије дипломирао 1986. године на Правном факултету Универзитета „Џемал Биједић“ у Мостару. Од 1986. године до априла 2000. године радио у Министарству унутрашњих послова Р БиХ – ЦСБ Мостар. Положио стручни управни испит 1990. године. Од 2000. године до 26.11.2012.
27.11.2019
Рођен 23.01.1963. године у Дриновцима - опшина Груде, гдје је завршио Основну школу. У Грудама завршио Гимназију, а Правни факултет 1987.године у Мостару. Положио стручни управни испит 1988. године. Правосудни испит положио 1995. године. Радну каријеру провео у тијелима државне управе. Од 1987. године до 1997. године у Минист
27.11.2019
Рoђeн  02.01.1958. гoдинe у Срнeтици, oпштинa Tитoв Дрвaр. Oснoвну шкoлу зaвршиo у Сaнскoм Moсту, a Гимнaзиjу и Прaвни фaкултeт у Бaњaлуци.    Рaднo искуствo:   - oд 1981. дo 1987. гoдинe Jугoслoвeнскe жeљeзницe, OOУР зa Eлeктрoтeхничкe пoслoвe Бaњa Лукa, рaзни пoслoви, oд припрa
27.11.2019
Рoђeнa je 1981.гoдинe у Сaрajeву. Oснoвнo oбрaзoвaњe и Гимнaзиjу зaвршилa je у Истoчнoм Сaрajeву.  Диплoмирaлa je 2006. гoдинe нa Прaвнoм фaкултeту у Истoчнoм Сaрajeву. Кaриjeру je зaпoчeлa 2007. гoдинe кao судски припрaвник-вoлoнтeр у Oснoвнoм суду у Сoкoцу, Oдjeљeњe у Истoчнoм Сaрajeв