Поступак додјеле замјенског мандата

Сарајево, 17.03.2023. године -  Процедура утврђивања престанка мандата и додјеле мандата сљедећем квалификованом кандидату је прописана Изборним законом БиХ и Упутством о додјели и престанку мандата.

Централна изборна комисија БиХ доноси одлуку о престанку мандата изабраног члана органа власти на свим нивоима непосредних и посредних избора у Босни и Херцеговини, обухваћених Изборним законом БиХ, те води и претходни поступак, ако је потребно, о утврђивању чињеничног стања (у случају када је изабрани званичник поднио оставку, да је то учинио својом вољом).

Централна изборна комисија БиХ доноси одлуку о престанку мандата изабраном члану органа власти и додјели мандата сљедећем квалификованом кандидату са листе исте политичке странке у року који не може бити дужи од 15 дана од дана када су наступили разлози за престанак мандата, односно од сазнања о разлогу за престанак мандата и о томе обавјештава изабраног члана органа власти којем престаје мандат.

Прије него што додијели мандат сљедећем квалификованом кандидату, Централна изборна комисија БиХ провјерава код Апелационог одјела Суда БиХ да ли је незадовољна страна у року од два дана од дана пријема одлуке поднијела жалбу на одлуку Централне изборне комисије БиХ о престанку мандата изабраном члану органа власти и додјели мандата сљедећем квалификованом кандидату са листе.

Члану органа власти којем је додијељен мандат, умјесто члана органа власти којем је престао мандат у складу с чланом 1.10 Изборног закона БиХ, мандат  тече од дана правоснажности одлуке којом му је додијељен мандат, уколико наравно претходно прихвати мандат. Са даном правоснажности одлуке стичу се и услови за уручење Увјерења о додјели мандата.