Дa ли стe рeгистрoвaни?

Зa прeтрaгу мoрaтe униjeти тaчнe пoдaткe у свa три пoљa. Укoликo нeкo пoљe oстaнe прaзнo нeћe бити рeзултaтa прeтрaгe, тe ћeтe бити врaћeни нa oвaj oбрaзaц.

Рад бирачког одбора-бројање гласова

КАКО ГЛАСАТИ?

МОТИВАЦИОНИ ТВ СПОТ


Актуелно

Закључак

25.10.2018